موضوعات

صدای همشهری

استان اصفهان

همشهری عزیز ، دانستن نظرات ، پیشنهادها و انتقادات شما ، ما را در بهبود کیفیت روزنامه خودتان یاری می کند . بعلاوه ما مشتاق شنیدن صدای شما و طرح مسائل و مشکلاتتان هستیم با ما از طریق شماره های زیر و در بازه زمانی 14 تا 16 تماس بگیرید .

031-36650566-36650565

021-88932308

صدای همشهری استان اصفهان

استان فارس

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شماست ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

07132317850
021-88932308

صدای همشهری استان فارس

 استان خوزستان

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما خوزستانی هاست ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

061-32920941
021-88932308

صدای همشهری استان خوزستان

استان قم

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما شهروندان قمی است ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

025-37745047
021-88932308

صدای همشهری استان قم

استان خراسان 

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما خراسانی هاست ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

0513-4892079
021-88932308

صدای همشهری استان خراسان

استان همدان

از آنجا که یکی از سیاست های روزنامه همشهری انعکاس مشکلات شهروندان در حوزه های مختلف است شهروندان عزیز همدانی می توانند از ساعت 11 تا 13 مسائل ، مشکلات و دیدگاه های خودر را از طریق شماره های زیر با ما در میان بگذارند و یا آن را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنند .

38260513
021-88932308
 

hamedan@hamshahri.org

صدای همشهری استان همدان

استان گیلان

از آنجا که یکی از سیاست های روزنامه همشهری انعکاس مشکلات شهروندان در حوزه های مختلف است شهروندان عزیز گیلانی می توانند از ساعت 11 تا 13 مسائل ، مشکلات و دیدگاه های خودر را از طریق شماره های زیر با ما در میان بگذارند و یا آن را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنند .

33230073
021-88932308

gilan@hamshahri.org

استان گلستان

دانستن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما ، ما را در بهبود کیفیت روزنامه خودتان یاری می کند . به علاوه ما مشتاق شنیدن صدای شما و و طرح مسائل و مشکلاتتان هستیم . با ما از طریق شماره های زیر از ساعت 8 تا 14 تماس بگیرید .


07132328915
021-88932308

صدای همشهری استان گلستان

استان مازندران

9 تا 12 به استثنای روزهای تعطیل ، هم استانی های گرامی در ستون صدای همشهری می توانند مشکلات محیط زندگی خود یا ضعف های مدیریتی را بازتاب دهند و پیگیر مشکلات استان باشند . علاقه مندان می توانند از طریق تلفن و ایمیل مشکلات و دیدگاه های خود را در استان بازتاب دهند .

33118680
021-88932308

mazandaran. hamshahri90@gmail.com

صدای همشهری استان مازندران

استان آذربایجان شرقی

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما آذربایجانی هاست ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند . برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

35533791-5
021-88932308

صدای همشهری استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان غربی

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما شهروندان آذربایجان غربی است ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

32243413
021-88932308

صدای همشهری استان آذربایجان غربی

استان کردستان

دانستن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما ، ما را در بهبود کیفیت روزنامه خودتان یاری می کند . به علاوه ما مشتاق شنیدن صدای شما و و طرح مسائل و مشکلاتتان هستیم . با ما از طریق شماره های زیر از ساعت 9 تا 14 به استثنای روزهای تعطیل تماس بگیرید .

08733288585
021-88932308

صدای همشهری استان کردستان

استان کرمانشاه

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما شهروندان کرمانشاهی و ایلامی است ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

083-38222814
084-33350984

صدای همشهری استان کرمانشاه

استان قزوین

دانستن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما ، ما را در بهبود کیفیت روزنامه خودتان یاری می کند . به علاوه ما مشتاق شنیدن صدای شما و و طرح مسائل و مشکلاتتان هستیم . با ما از طریق شماره های زیر از ساعت 9 تا 14 به استثنای روزهای تعطیل تماس بگیرید .

028-33362343
021-88932308

صدای همشهری استان قزوین

استان اردبیل

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما شهروندان  است ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

33454400
021-88932308

صدای همشهری استان اردبیل

استان زنجان

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما شهروندان  است ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

024-33363201
021-88932308

صدای همشهری استان زنجان

استان لرستان

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما شهروندان  است ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

33310253
021-88932308

صدای همشهری استان لرستان

استان یزد

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما شهروندان  است ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

035-37265531

021-88932308

صدای همشهری استان یزد

استان مرکزی

ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما شهروندان  است ، معضلاتی که منعکس می شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید .

08632221961
021-88932308

صدای همشهری استان مرکزی