موضوعات
ضمیمه

نویسندگان دفاع مقدس پاسدار پیشینه تاریخی عاشورا هستند

نویسنده:
خبرگزاری مهر با «منیژه آرمین» داستان نویس درباره ادبیات دفاع مقدس گفت و گویی انجام داده که بخشی از آن را می خوانید.
1396/07/04
  •  وضعیت ادبیات دفاع مقدس را چطور ارزیابی می کنید.
ادبیات مقاومت شامل حال بسیاری از داستان ها می شود، اما ساختار داستان هویتی دارد که خودش یک نوع مقاومت را مطرح می‌کند‌. درست است که دفاع مقدس تنها هشت سال بود اما پیشینه بسیار گسترده ای در تاریخ به ویژه تاریخ ایران و اسلام دارد . ما از سال ۶۰ به خلق آثار در حوزه دفاع مقدس در بخش های مختلف مشغول شدیم . در سینما فیلم هایی شکل گرفت؛ اینها آثاری بودند که به صورت و ظاهر جنگ پرداختند با این وجود همه اینها در زیر مجموعه هنر مقاومت شکل می گیرند. در ادبیات نیز وضعیت همین طور بود و کم کم بعدها عمق پیدا کرد و به ژرفا نزدیک شدیم.
  •  پس شما معتقدید که حماسه عاشورا نیز یک نوع ادبیات دفاع مقدس است؟
بله، نویسندگان حوزه دفاع مقدس وارث و پاسدار پیشینه تاریخی از جمله عاشورا و دیگر حماسه ها هستند. بنابراین سیر دفاع مقدس ادامه یک روند تاریخی است. اساسا هر بصیرتی یاد و ذهن انسان را به نهضت عاشورا می اندازد و باید این مقاومت را از امام حسین (ع) و این واقعه گرفت. ریشه واژه مقاومت به مبارزه فلسطینیان بر می گردد و بعد از آن در سایر کشورها نیز استفاده شد و یک مفهوم کلی گرفت. عجیب هم نیست ادبیات دفاع مقدس را در زیر مجموعه ادبیات مقاومت بررسی کنند زیرا ادبیات مقاومت یک فراگیری بسیار جدی تر و گسترده تری پیدا کرده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code