خراسان رضوی

خراسان رضوی - کارخانه زیتون ارشیا

نویسنده: علی شده
1397/05/29
کارخانه زیتون ارشیا که نیروهای آن تنها به شرط داشتن سوء پیشینه استخدام میشوند