همدان

در محضرغمام همدانی

نویسنده:
1396/09/13
کسی حال دل من داند و درد نهانش را
که وقتی دیده باشد پیش چشم خویش جانش را
به رسم دلربایی گر مه من جلوه‌گر گردد
طبیعت باز پوشد روی ماه آسمانش را