ایلام

بزرگراهی برای توسعه دهلران

نویسنده:
بزرگراه دهلران به اندیمشک تأثیر چشمگیری در توسعه استان ایلام و به ویژه شهرستان دهلران خواهد داشت...
1396/09/13
بزرگراه دهلران به اندیمشک تأثیر چشمگیری در توسعه استان ایلام و به ویژه شهرستان دهلران خواهد داشت.
معاون عمرانی فرماندار دهلران دراین باره به همشهری گفت: با وجود توجه ویژه دولت واعتبارات درنظرگرفته شده برای دوبانده کردن راه اصلی دهلران – مهران ودهلران – اندیمشک درآینده شاهد پیشرفت دوچندان این شهرستان خواهیم بود.
محمد غلامی اظهارکرد: دهلران ازلحاظ جغرافیایی درمسیری قرارگرفته که متصل کننده شرق به غرب کشوراست و به همین دلیل ازلحاظ راه یکی ازشریان های اصلی کشورمحسوب می‌شود. وی افزود: دردهه های گذشته شهرستان دهلران ازنظرراه مورد بی توجهی قرارگرفته واعتباری برای این مسیرهزینه نشده است. معاون عمرانی فرمانداردهلران با اشاره به کل راه‌های دهلران تصریح کرد: طول کل راه‌های دهلران 626 کیلومتر است که از این میزان 173 کیلومتراصلی ومابقی فرعی و روستایی است.  وی عنوان کرد: دردولت توجه ویژه‌ای به حوزه راه دهلران شده است و استاندارنیزبه جدیت پیگیراین مسأله است. غلامی با اشاره به مسیردهلران – مهران بیان کرد: مسیر 120 کیلومتری مهران به دهلران با پیش بینی‌های انجام شده قراراست با اعتبار 570 میلیارد تومان در 3 فاز 40 کیلومتری برای دو بانده کردن اجرا و عملیاتی شود. وی ادامه داد: فازاول به طول 40 کیلومترکارمطالعاتی آن انجام شده و درصورت تأمین اعتباربه پیمان خواهد رفت.