آران وبيدگل

سخنگوي شوراي اسلامي شهر:

نظام مالي شهرداري آران و بيدگل سامان يافته است

نویسنده:
آران و بيدگل‌ـ خبرنگار همشهري: سخنگوي شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل گفت: درحال حاضراوضاع آشفته و نظام مالي سردرگم شهرداري آران و بيدگل سامان يافته است.
1393/06/12
آران و بيدگل‌ـ خبرنگار همشهري: سخنگوي شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل گفت: درحال حاضراوضاع آشفته و نظام مالي سردرگم شهرداري آران و بيدگل سامان يافته است. 
«احمد رضا سعيدي» اظهاركرد: يكي ازسياست‌هاي شوراي اسلامي شهر در انتخاب شهردار تكيه بر توان و ظرفيت مجموعه داخل شهرداري و انتخاب «حسن ستاري» نيز مبني براعتقاد اعضاي شوراي اسلامي شهر به اين موضوع بوده است. 
وي افزود: فرايند انتخاب شهردار از ابتداي شروع فعاليت‌ها بر اين سياست متكي بود كه فردي از بدنه شهرداري انتخاب شود تا بتواند با توجه به شناخت مناسب ازكاركنان و ظرفيت‌هايشان مسائل شهرداري را به مسير مطلوب بكشاند.