موضوعات
زنجان

گزارشي از وضعيت اضافه‌كاري شاغلان در استان‌ها

زنجاني‌ها رتبه چهارم كشور را در ميزان اضافه‌كاري دارند

نویسنده:
اضافه‌كاري موضوعي است كه از سوي نيروهاي شاغل در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشورهاي مختلف جهان صورت مي‌گيرد و امروزه شايد كشوري نباشد كه دست‌كم بخشي از مردم آن ساعات بيشتري از وقت‌هاي معمول قانوني را در محل‌هاي كار سپري نكنند.
1393/06/25
به گزارش مهر، با اين حال، دلايل اضافهكاري در كشورها متفاوت است. هرچند اولين تصوري كه از نام اضافهكاري به ذهن افراد ميرسد تلاش براي كسب درآمد بيشتر است، اما اضافه كار هميشه به اين مفهوم اتفاق نميافتد و چه بسا بنگاههايي را نيز داريم كه با مجبور كردن افراد به اضافه كاري، اتفاقاً حقوق آن را نيز نميپردازند.
در مواردي اضافهكاريها به دليل درخواست كارفرمايان براي افزايش توليد، حفظ بازار، ارائه محصولات جديد، باقي ماندن در رقابت با ساير توليدكنندگان و انجام تعهدات و قراردادهايكاري هم اتفاق ميافتد كه البته با پرداخت حقوق اضافه به نيروي كار همراه است، اما ممكن است بخشي از نيروها تمايلي براي اضافهكاري نداشته باشند و تنها به درخواست كارفرما باشد.

مفاهيم مختلف اضافه كاري
اما به مفهوم كلي و آن چيزي كه بهعنوان اولين مفهوم از اضافهكاري به ذهن افراد ميرسد، هدفدرصد بسيار بالايي از شاغلان را براي انجام اضافهكاري تشكيل ميدهد. افراد معمولاً براي كسب درآمد بيشتر و حقوق بالاتر، دست به اضافهكاري ميزنند و از اين طريق ساعات بيشتري را در محل هايكاري ميمانند يا تعهدات بيشتري را براي انجام كار در بيرون از بنگاه ميپذيرند.
در ايران و بسياري از كشورها، اضافهكاريها غالباً به اين مفهوم صورت ميگيرد. با اينكه به دلايل ذكر شده مانند رونق توليد و فروش، تلاش بنگاهها براي پذيرش تعهدات بيشتر و در نتيجه بهبود وضعيت حقوقي نيروي كار و مواردي از اين دست، اضافهكاري هميشه بد نيست؛ اما نكته حائز اهميت در مورد افزايش گرايش جامعه به انجام اضافه كاري؛ پيامي است كه ميتوان از اين نوع رفتار افراد شاغل در جامعه دريافت كرد.
پيام روشن و صريح شاغلان در بنگاههاي بخشهاي مختلف اقتصادي كشور با انجام اضافهكاري اين است كه هزينههاي زندگي آنها با درآمدها مطابقت ندارد، در تأمين مخارج معيشتي خود دچار مشكل هستند و ميل به تغيير اين شرايط دارند. اين پيام در مورد ايران ميگويد وضعيت حقوق و دستمزد نيروي كار مناسب نيست و با افزايش هزينه تأمين معيشت در جامعه همخواني ندارد. بنابراين هرچقدر بهصورت سالانه به حقوق افراد اضافه ميشود به همان نسبت و در مواردي تا چند برابر به هزينههاي زندگي بهويژه در كلانشهرها افزوده ميشود و اين مسأله باعث ميشود تا افراد خواسته و ناخواسته به اضافهكاري تن بدهند. اضافهكاري در اشكال ديگري نيز خود را نشان ميدهد كه همان 2شغله و چند شغله شدن افراد است. گرايش به مشاغل كاذب، نيمه وقت، فعاليت در بازارهايي كه افراد اطلاعي از نحوه سرمايهگذاري در آن مانند بازارهاي سكه، ارز، طلا و بورس ندارند نيز معاني ديگري از اضافهكاري افراد است.

 ركورددار بيشترين اضافهكاري
مركز آمار ايران در آخرين گزارش مربوط به فصل بهار تحولات بازار كار ايران صرفاً اضافهكاري به مفهوم حضور افراد با ساعات كار بيشتر در محيطهايكاري مشخص را مورد بررسي قرار داده و وضعيت استانها را اعلام كرده است.
در گزارش مركز آمار بررسيها به گونهاي است كه وضعيت حضور با ساعات بيشتر از معمول هفته در محلهاي اصلي و رسمي كار افراد مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است. بهعنوان نمونه آمار ارائه شده نشانگر تمامي فعاليتهاي افراد در زمينههاي گوناگون به نحوي كه شرح داده شده نيست و صرفاً وضعيت حضور در يك رشته شغل تحليل شده است.
بر اين اساس، در استان همدان طي بهار امسال بالاترين ميزان اضافهكاري در كشور انجام شده به نحوي كه از هر 2 نفر شاغل، يكنفر در هفته اشتغال بيشتر از 49 ساعت را در هفته تجربه كرده است. 4/55درصد شاغلان ساكن در استان همدان در بهار امسال، اضافهكاري كردهاند.
پس از آن تهرانيها در جايگاه دوم انجام بالاترين ميزان اضافهكاري قرار دارند. طي بهار سال جاري 6/53درصد پايتختنشينان بيشتر از 49 ساعت در هفته كار كردهاند. در پايتخت نيز از هر 2 نفر شاغل، يك نفر اضافهكاري كرده است.
اين وضعيت در مورد استانهاي ديگر نيز قابل مشاهده است. در آذربايجان شرقي 4 نفر از هر 10 نفر اضافهكاري ميكنند. اين وضعيت در مورد اردبيل تقريباً 5 نفر از هر 10 نفر شاغل است و در البرز نيز از هر 10 نفر 4 نفر داراي ساعت كار بيشتر از 49 ساعت در هفته هستند.
زنجان
زنجانيها نيز داراي آمار اضافهكاري بالايي هستند به نحوي كه در اين استان نزديك به 5 نفر از هر 10 نفر اضافهكاري ميكنند. زنجان در واقع رتبه 4 كشور را در ميزان اضافهكاري دارد و 8/46درصد شاغلان بيشتر از 49 ساعت در هفته كار ميكنند.  و اين وضعيت در قزوين و كردستان نيز وجود دارد كه البته در اين
 2 استان 4 نفر از هر 10 نفر شاغل اضافهكاري انجام ميدهند.
شاغلان در گيلان، مازندران و هرمزگان نيز داراي ساعات كار بيشتر از 49 ساعت در هفتهاند و از اين بابت جزو استانهاي با ميزان اضافهكاري بالا محسوب ميشوند.

كمترين اضافه كاري
يك نفر از هر 2  نفر شاغل در استانهاي همدان و تهران در هفته بيش از 49 ساعت كار ميكنند و به دنبال اضافهكاري هستند. در عين حال، گرايش به اضافهكاري در استانهايي مانند يزد، خراسان جنوبي، كرمان و لرستان حدود 50درصد كمتر از ساير مناطق كشور است.
 در نقطه مقابل وضعيت حضور افراد در بازار كار برخي از استانها بسيار كمتر از مناطق يادشده است كه ميتواند به بُنيه مالي افراد، بافت فرهنگي منطقه، پايينتر بودن هزينههاي زندگي نسبت به مناطق يادشده، قانع بودن افراد يا وجود نداشتن بستر مناسب براي انجام اضافهكاري مربوط باشد. استانهايي مانند ايلام با 1/25درصد، خراسان جنوبي با 6/19درصد، سيستان و بلوچستان با 9/27درصد، كرمان 3/27درصد، لرستان با 8/27درصد و يزد با 2/21درصد؛ داراي كمترين آمار اضافهكاري شاغلان هستند.






جدول وضعيت اضافه‌كاري شاغلان در استان‌ها
 

استان

 

 

 

سهم شاغلان با بيش از 49 ساعت کار معمول

 

 

 

استان

 

 

 

سهم شاغلان با بيش از 49 ساعت کار معمول

 

 

 

آذربايجان‌شرقي

 

41.2

 

سيستان‌وبلوچستان

 

27.9

 

آذربايجان غربي

 

37

 

فارس

 

37.7

 

اردبيل

 

45.4

 

قزوين

 

44.7

 

اصفهان

 

33.6

 

قم

 

36.7

 

البرز

 

41.5

 

کردستان

 

40.7

 

ايلام

 

25.1

 

کرمان

 

27.3

 

بوشهر

 

39.7

 

کرمانشاه

 

37.5

 

تهران

 

53.6

 

کهگيلويه‌وبويراحمد

 

31.5

 

چهارمحال

وبختياري

 

36.9

 

گلستان

 

33.3

 

خراسان جنوبي

 

19.6

 

گيلان

 

48

 

خراسان رضوي

 

30.6

 

لرستان

 

27.8

 

خراسان شمالي

 

36.8

 

مازندران

 

45.2

 

خوزستان

 

33.3

 

مرکزي

 

37.9

 

زنجان

 

46.8

 

هرمزگان

 

43.2

 

سمنان

 

33.2

 

همدان

 

55.4

 

---

 

----

 

يزد

 

 




ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code