موضوعات
زنجان

زنجان - روستای ماری

نویسنده: حامد رحمتی
1397/06/12
روستای ماری 12 کیومتر با ارمغان خانه فاصله دارد این روستا با وجود طبیعت زیبا و بکر هنوز ناشناخته مانده  اهالی ماری اگاز و راه مناسب ندارند. شغل بیشتر روستاییان دامداری،زنبورداری و قالی بافی ست.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code