موضوعات
شهریار، شهر قدس و ملارد

اهمیت پاركینگ در شهرها

نویسنده: غلامرضا جباری / روزنامه نگار
شاید از زمان ورود اتومبیل به زندگی ما حدود یك قرن بیشترنمی گذرد...
1395/09/28
شاید از زمان ورود اتومبیل به زندگی ما حدود یك قرن بیشترنمی گذرد ، ولی تاثیر این وسیله در زندگی شهری چنان بوده كه حداقل ( بدون درنظرگرفتن پایانه ها، پاركینگ‌های عمومی ،اماكن خدماتی ،مراكزخرید وفروش ،پمپ بنزین ،پاسگاه راهنمایی ورانندگی ، كه وجود آنها به اتومبیل بستگی دارد) 25تا 30درصد از فضای شهرها را به خوداختصاص داده است ، که در این میان اختصاص محلی بعنوان پاركینگ درساختمان ها یامحل كار وبخشی به عنوان پاركینگ عمومی در پارك‌ها ، بیمارستان‌ها ، مراكزخرید و مکان های ورزشی، ضروری است.
برای توضیح اینکه زمان توقف اتومبیل اززمان حركت آن بیشتراست و تامین پاركینگ همانند سایرنیازهای شهری از اهمیت خاصی برخورداراست به این مثال توجه کنید؛ فرض كنید اتومبیلی درطول یك‌سال حدود 100هزاركیلومتر مسافت را باسرعت متوسط 50كیلومتردرساعت طی كند، این اتومبیل درطول سال حداكثر83 شبانه روزرا درحركت بوده یعنی از 365شبانه روزسال فقط حدود23درصد. پس 77درصد ازاوقات سال رامتوقف بوده وبه پاركینگ نیازدارد. حال همین مثال رابه اتومبیل هایی تعمیم دهیم كه كاركرد آنها خیلی كمتراست و یا مالكان آنها كارمند و یا از كسبه شهرند كه علاوه برپاركینگ درمحل سكونت به پاركینگ درمحل كارنیز نیازدارند و جالبتر اینکه فرهنگ عمومی ما حكم می كند كه اتومبیل رادرنزدیك ترین فاصله ازمحل سكونت ویامحل كارپارك كنیم آنوقت میزان نیازبه تامین پاركینگ راچگونه برآورد خواهید کرد؟
 متوسط سطحی كه برای پارك یك دستگاه اتومبیل سواری درنظرگرفته میشود 14 تا15 مترمربع است. اگر متوسط خانوار را 4 نفروبرای هرخانوار یك اتومبیل درنظربگیریم دركنارسرانه مسكونی می‌بایست برای هرنفر 3.5تا3.75مترمربع پاركینگ اختصاصی درنظرگرفت كه همانند سایر سرانه های شهری چون سرانه آموزشی ،درمانی و فضای سبز، دارای اهمیت است.

تاثیرات نبود پارکینگ در شهرها
تاثیراول، كالبدی است. وقتی پاركینگ در بنای مسكونی و یا مركز خرید نباشد؛ یعنی پارك اتومبیل در خیابان که باعث ایجاد ترافیک و سختی تردد می‌شود. وقتی ترافیك شهری مطرح می شود ، یعنی اتلاف وقت وانر‍‍ژی ؛ یعنی آلودگی هوا و آلودگی صوتی ومشكلاتی نظایرآن.
 تاثیر دوم درزمینه زیباشناسی است ؛ مدیران شهری سعی می كنند كه در پیاده روها و حاشیه خیابان ها برای آرامش شهروندان با نصب مبلمان شهری و ایجاد فضای سبز ، مناظرچشم نوازی را برای شهر تعریف كنند تا لذت پیاده روی دو چندان شود، حال اگر این موضوع با پارک اتومبیل مخدوش شود، دیگر چیزی از زیبا شناسی شهری باقی نخواهد ماند و این همه، از چشم رس دور خواهد بود.
تاثیر سوم اجتماعی است؛ بارها دیده شده که در موقع پارک اتومبیل رقابت عجیبی در بین بعضی رانندگان شکل می گیرد که چندان زیبا و خوش آیند نیست، و آنچه در این بین نادیده گرفته می شود حفظ و حقوق شهروندی وشکل گیری نوعی خرده فرهنگ اجتماعی است، که متاسفانه مشاجرات کلامی و گاهی درگیری فیزیکی از نشانه های آن است.
 تاثیرچهارم اقتصادی است ؛ یك برآورد ساده نشان میدهد، واحد های مسكونی دارای پاركینگ اختصاصی درزمینه رهن ،اجاره و فروش نسبت به واحدهایی كه فاقد پاركینگ هستند ازارزش اقتصادی وجذابیت بیشتری برخوردار هستند.
 به این ترتیب، درجاهایی كه تامین پاركینگ اختصاصی امكان پذیرنیست ، احداث پاركینگ عمومی ضروری است ، هرچند تامین پاركینگ عمومی همسطح درمراكز شهر به علت محدودیت وگرانی زمین در همه جا مقدورنباشد، اما احداث پاركینگ چندطبقه قطعا راهکار بهتری است.و بهترین محل برای احداث پاركینگ عمومی نزدیك ایست‌گاه‌های اصلی وسایل نقلیه عمومی نظیراتوبوس، راه آهن ،مترو، پایانه های شهری وفروگاهها و مکان های عمومی است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code