موضوعات
سمنان

پروژه‌های جدید برق در سمنان

نویسنده:
433 پروژه عمرانی برق رسانی در استان سمنان انجام شد...
1396/07/22
433 پروژه عمرانی برق رسانی در استان سمنان انجام شد. مدیر توزیع برق شهرستان سمنان در گفت و گو با همشهری بیان کرد: این میزان پروژه از آغاز سال جاری تاکنون با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان در استان سمنان اجرایی شده است که در همین راستا طی 6 ماه نخست سال جاری 3 هزارو 700 متر شبکه ضعیف اعم از زمینی وهوایی احداث شده است. علیرضا قیومی ازانجام عملیات اصلاح 9 هزارو500 مترشبکه فشار ضعیف خبرداد وگفت: تبدیل 2 هزارو500 متر شبکه فشارضعیف سیمی به کابل خودنگهدار ازنمونه اقدامات اجرا شده است.  وی با بیان تغذیه برق متقاضیان جدید از احداث 7 ایستگاه هوایی توزیع برق به میزان هزارو 500 کیلو ولت امپر خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا 20 دستگاه ترانس نیز بهسازی شده اند و از فروردین ماه سال جاری تاکنون هزارو 750 دستگاه سرچراغ در سامانه روشنایی معابر استان سمنان نصب شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code