موضوعات
سمنان

هواشناسی سمنان بدون اعتبار

نویسنده:
برای تکمیل ایستگاه هواشناسی فرودگاهی سمنان و شاهرود به 1/5 میلیارد تومان نیاز است...
1396/07/23
 برای تکمیل ایستگاه هواشناسی فرودگاهی سمنان و شاهرود به 1/5 میلیارد تومان نیاز است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان به باشگاه خبرنگاران گفت: در ایستگاه هواشناسی فرودگاه سمنان تجهیزات لازم نصب شده و نیازبه یک میلیارد تومان اعتباربرای تکمیل ساختمان وتجهیزات دارد که ازمحل اعتبارات استانی وملی باید به آن کمک شود.
غلامرضا حسنی غربا پیش بینی وضعیت هواشناسی مسیر پرواز برای پروازهای این فرودگاه و هم برای پروازهای عبوری در سطح ملی و بین‌المللی، داخلی و خارجی را از قابلیت‌های ایستگاه‌های هواشناسی در استان سمنان عنوان و خاطرنشان کرد: در ایستگاه هواشناسی فرودگاه شاهرود نیز تجهیزات تکمیل شده و فعال است و برای تکمیل تجهیزات و تأمین مکان به جای مکان موقت فعلی، به 500 میلیون تومان اعتبار نیاز است.
وی یادآور شد: خدمات هواشناسی فرودگاهی در شاهرود از سال گذشته به صورت کامل ارائه می‌شود و درحال حاضر نیز فعال است اما به منظور تکمیل و تقویت این خدمات و تأمین مکان مناسب، پیش‌بینی اعتبار جدید ضروری است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به لزوم تأمین نیروی انسانی در بخش هواشناسی فرودگاهی و توسعه بخش پیش‌بینی و تحقیقات در استان سمنان، گفت: دراستان برای تأمین نیازاین بخش‌ها، به 8 کارشناس به منظورتکمیل مجموعه نیروی انسانی هواشناسی استان سمنان نیاز است.
استان سمنان 2 فرودگاه درحال تکمیل در سمنان و شاهرود دارد و اداره کل هواشناسی استان سمنان دارای 9 ایستگاه سینوپتیک، 15 ایستگاه اقلیم شناسی و 50 ایستگاه باران سنجی در نقاط مختلف است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code