موضوعات
سمنان

مسدود شدن چاه غیرمجاز در ایوانکی

نویسنده:
در راستای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان سمنان یک حلقه چاه غیرمجازدرایوانکی پس ازاخذ حکم قضایی پر و مسلوب المنفعه شد...
1396/05/30
در راستای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان سمنان یک حلقه چاه غیرمجازدرایوانکی پس ازاخذ حکم قضایی پر و مسلوب المنفعه شد.
به گزارش همشهری ولی الله جورابلومدیرمنابع آب شهرستان گرمساربه وضعیت آب این استان اشاره کرد وافزود: هدف اصلی این مدیریت برخورد قاطع با حفرچاه‌های غیرمجازدرمحدوده این شهرستان است و باید برای حفظ وصیانت ازمنابع آب علاوه بر انسداد چاه‌های غیرمجاز نصب کنتورهای آب وبرق روی چاه‌های مجاز هم کنترل شود. وی تصریح کرد: حفرچاه‌های غیرمجاز در دشت‌ها شهرستان را با بحران کم آبی رو به رو کرده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code