موضوعات
سمنان

فناوری نوین در دستگاه قضایی سمنان

نویسنده:
خدمات الکترونیک واستفاده ازفناوری‌های نوین یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی دراستان سمنان است...
1396/04/03
 خدمات الکترونیک واستفاده ازفناوری‌های نوین یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی دراستان سمنان است.
به گزارش همشهری، درنشست شورای قضایی استان سمنان، رئیس کل دادگستری استان سمنان و رئیس شورای قضایی استان برضرورت اطلاع رسانی مناسب ازخدمات واقدامات قوه قضائیه دربخش‌های مختلف وتوسط دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه تأکید کردند‌. سید محسن مظهری درنشست شورای قضایی استان سمنان، با اشاره به استفاده روزافزون مردم ازخدمات الکترونیکی، معرفی خدمات ارائه شده درقوه قضائیه از طریق فن آوری‌های نوین را ضروری دانست.  مظهری گفت: امروزتشکیل، پیگیری وحتی دریافت ابلاغیه‌های پرونده‌های قضایی نیزبه سهولت وبدون مراجعه اشخاص به دادگستری‌ها درحال انجام است که سرعت، دقت ونظارت عمومی وتخصصی را درمراحل مختلف دادرسی‌ها افزایش داده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code