موضوعات
سمنان

طرح مراتع ییلاقی درسمنان

نویسنده:
طرح مراتع ییلاقی شهرستان سمنان همزمان با ورود دام به مراتع اجرا می‌شود...
1396/04/03
طرح مراتع ییلاقی شهرستان سمنان همزمان با ورود دام به مراتع اجرا می‌شود.
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان سمنان درگفت وگو با همشهری اعلام کرد: دراستان سمنان طرح پایش در راستای صیانت از منابع ملی، کنترل وجلوگیری ازچرای بی رویه دام درمراتع ییلاقی که مهم ترین عرصه تولید علوفه برای دام‌ها به شمارمی روند در مراتع ییلاقی سمنان آغازشده است.
علیرضا رهایی گفت:مراتع دراقتصاد منطقه ازلحاظ تامین علوفه مورد استفاده دام و ازدیدگاه حفاظت آب وخاک جایگاه ویژه  ای را به خود اختصاص داده  اند لذا با توجه به اهمیت مراتع، لزوم ارزیابی‌های سالانه ومیان مدت این اکوسیستم‌های طبیعی برای تعیین روند تغییرات ضروری است پایش مراتع که ازاساسی ترین اقدامات مورد نیازبرای شناخت و مدیریت مناسب در این عرصه هاست با دقت نظر کارشناسان مربوطه و راستی آزمایی افراد ذیحق اجرا شود.
این مسئول افزود: طرح پایش در15مرتع ییلاقی شهرستان طی تابستان سالجاری اجرا می‌شود و مدیریت چرای دام با کنترل مواردی از جمله نبود دام مازاد درمرتع، استمرار دامداری و مرتعداری، کنترل زمان ورود و خروج دام درمراتع وپرداخت عوارض پروانه چرا توسط بهره بردار را بررسی می‌کنند که هدف ازاجرای آن اهمیت برقراری تعادل بین دام ومرتع ازسوی دامداران ذیحق، استفاده صحیح ازپوشش مراتع علاوه برحفظ خاک وتقویت منابع آب موجب افزایش ۳0 درصدی تولید علوفه خواهد شد.
وی اعلام کرد: ازکل سطح شهرستان سمنانحدود 274 هزارهکتار به مراتع و سامانه‌های عرفی اختصاص دارد که 51 مرتع با سطح حدود 55 هزار هکتارمربوط به مراتع ییلاقی است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code