موضوعات
سمنان

شماره گذاری ماشین‌های کشاورزی مستعمل

نویسنده:
طرح شماره گذاری ماشین‌های کشاورزی تراکتور و کمباین‌های مستعمل 13 تا 25 سال در سمنان آغاز شد...
1396/08/15
طرح شماره گذاری ماشین‌های کشاورزی تراکتور و کمباین‌های مستعمل 13 تا 25 سال در سمنان آغاز شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سمنان در گفت و گو با همشهری بیان کرد: این طرح با کمک پلیس راهور و صنف بخش کشاورزی در استان انجام می‌شود و تاکنون شماره گذاری 460 دستگاه تراکتور و کمباین انجام شده است. لطف الله رضایی هدف ازاجرای این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت، اختصاص سوخت به این دستگاه‌ها و آماردقیق تراکتورها و کمباین‌های موجود خواند وگفت: تا کنون هزارو 54 دستگاه تراکتور و کمباین مستعمل زیر 13 سال شماره گذاری شده است.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code