موضوعات
سمنان

زنجیره ارزش درکشاورزی سمنان

نویسنده:
زنجیره ارزش درصندوق‌های شهرستانی حمایت ازتوسعه کشاورزی سمنان پیگیری شد...
1396/05/08
زنجیره ارزش درصندوق‌های شهرستانی حمایت ازتوسعه کشاورزی سمنان پیگیری شد.
مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان سمنان در گفت وگوبا همشهری ازبرگزاری کارگاه آموزش تخصصی زنجیره ارزش دربخش کشاورزی خبرداد.
محمد اکبری گفت: ۲۷ نفر از مدیران، مدیرعاملان، بازرسان و کارکنان صندوق‌های شهرستان سمنان در این کارگاه شرکت کردند که هدف از برگزاری آن، جایگاه و نقش صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در تکمیل زنجیره ارزش تبیین شده است. اکبری زنجیره ارزش در حوزه تولید به خصوص در بخش کشاورزی را مهم دانست واظهارکرد: این امرباید به سرعت دربخش کشاورزی توسعه پیدا کند وحذف حلقه‌های اضافه درفرایند تولید محصولات کشاورزی با اجرای زنجیره ارزش باعث کاهش هزینه‌های تولید و هزینه‌های تمام شده این محصول برای مشتریان می‌شود ورونق بازارفروش را برای تولید کننده درپی دارد.
وی زنجیره ارزش را عامل صرفه اقتصادی دربخش کشاورزی دانست واعلام کرد: تحلیل زنجیره ارزش برپایه اصل اقتصادی «مزیت» استواراست وتولید کنندگان بهترین عملیات را دربخش‌هایی دارند که ازمزیت تولید نسبی درمقایسه با رقیبان خود دارد که نتیجه نهایی درزنجیره این است که مشتریان با قیمت کم، سود بیشتری از محصولات می‌برند وهمین باعث پیشرفت تولیدکنندگان ‌درطولانی مدت می‌شود.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code