موضوعات
سمنان

برق رسانی در دامغان روی مدار بهره وری

نویسنده:
12 پروژه عمرانی برق رسانی در شهرستان دامغان با اعتبار 5 میلیارد و 431 میلیون ریال به بهره برداری رسیدند...
1396/06/11
 12 پروژه عمرانی برق رسانی در شهرستان دامغان با اعتبار 5 میلیارد و 431 میلیون ریال به بهره برداری رسیدند.
به گزارش همشهری 2 پروژه تبدیل 8 هزار و 90 متر شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهداربه مبلغ 2 میلیارد و 251 میلیون ریال، پروژه تامین روشنایی معابرابتدای شهر کلاته رودبار با اعتبار 390 میلیون ریال و پروژه تعویض 18 دستگاه لوازم اندازه گیری طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری ومدیریت انرژی با مبلغ 370 میلیون ریال ازجمله این طرح‌ها هستند.
پروژه تعویض 10دستگاه تابلوی عمومی پست‌های هوایی توزیع برق با اعتبار 534 میلیون ریال، پروژه نصب دستگاه تقویت کننده ولتاژ برای بهبود ولتاژ برق مشترکان محور دامغان – چشمه علی به مبلغ 600 میلیون ریال و پروژه احداث هزار و 128مترشبکه فشارضعیف هوایی برای تامین برق متقاضیان جدید درشهرستان با اعتبار480میلیون ریال از دیگرپروژه‌های قابل افتتاح هستند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code