موضوعات
سمنان

برداشت آلو از باغ‌های سمنان

نویسنده:
از446هکتارباغ، محصول آلوبرداشت می‌شود...
1396/06/15
از446هکتارباغ، محصول آلوبرداشت می‌شود. مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درگفت وگوباهمشهری اعلام کرد: 549 هکتارازباغ‌های استان ما به کشت آلواختصاص دارد که ازاین مقدار446هکتار آن بارور می‌شود.
مهدی قرائیان گفت: عملکرد تولید این محصول 12 تن درهکتار است که از446 هکتارباغ باروراستان پیش بینی برداشت 5 هزار و300تن آلوشده است.
وی ارقام کشت شده آلو درباغ‌های استان را به سانترازا – آلو قطره طلا – آلوسیاه – شابلون وقرمزنام برد واظهارکرد: این محصولات به صورت عمده درشهرستان مهدیشهر(شهمیرزاد) کشت می‌شود که بیش از64درصد کشت این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code