موضوعات
مازندران

نیمای گپ(182)

اشعار تبری نیما یوشیج از مجموعه «روجا»

نویسنده:
نیما مُ مِنْ یگانهِ رستمدارْ/ من نیما هستم، یگانه (روستاهای) رستمدارْ
1394/03/02
نیما مُ مِنْ یگانهِ رستمدارْ
من نیما هستم، یگانه (روستاهای) رستمدارْ
نیماوَروُ شهرآگیمِ تبارْ
کماندار بزرگ و از نسل شهرآگیمِ
هُنَرِ مُنی وُنِ مِ نوُمْ دارْ
هنر من باعث شهرت من می‌شود
کِلین‌ْ نیم‌ُ تَشِ کِلهِ سَرِ کَلْ مارْ
خاکستر نیستم، چوب قطور درون آتشم
خوانش
نیما به اصالت و تبار خود افتخار می‌کند. پیشتر هم در این باره نوشتم. اما این بار نیما نام یکی از بزرگان منطقه را که شهرآگیم نام دارد، عنوان نیای خود مطرح می‌کند. به دلیل همین علاقه‌مندی به تبارش بود که نام فرزندش را نیز شرآگیم گذاشت. او معتقد است که «نیماور» به معنی کماندار بزرگ است. این نام، به چند تن از اسپهبدان مازندرانی اطلاق می‌شود. نیما خود در این باره می‌نویسد:«نیماور یکی از پادشاهان رستمدار که جد من است.» در این دوبیتی نیما می‌گوید که آنچه باعث شهرتش می‌شود، هنر اوست. هنر نیما هم شاعری است و باعث شد که امروز یکی از نامداران عرصه ادبیات ایران باشد.
عادل جهان آرایارسال پیام اشتراک 
 
 Security code