موضوعات
مازندران

آتش زدن زمین‌های شالیزاری حاصلخیزی خاک را کاهش می‌دهد

نویسنده:
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: آتش زدن زمین‌های شالیزاری حاصلخیزی خاک را کاهش می‌دهد.
1396/05/16
 به گزارش ایسنا «مجید بهادری» اظهار کرد: در برخی موارد دیده شده که کشاورزان شلتوک‌های مزارع خود را آتش می‌زنند که این عامل موجب می‌شود  عناصر غذایی موجود در ساقه و برگ گیاه از چرخه برگشت به خاک خارج شود و درنتیجه نمی‌توان از مزایای این موارد موجود در خاک استفاده کرد.
وی با اشاره این‌که آتش زدن کاه و کلش موجب آلودگی محیط زیست و نیز ایجاد مشکلات تنفسی برای انسان‌ها می‌شود ، گفت: آتش زدن کاه و کلش پی‌اچ خاک را افزایش می‌دهد و دانه‌بندی و تخلخل خاک نیز از بین می‌رود و به مرور زمان اثرات سویی بر رشد گیاه و میکروارگانیسم‌های موجود در خاک می‌شود. مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: اگر اندام هوایی گیاه به خاک اضافه شود علاوه بر موادغذایی موجب افزایش مواد آلی خاک نیز می‌شود  و در دراز مدت در صورت آتش زدن مزارع این مواد و ظرفیت نگهداری آب کاهش می‌یابد. بهادری گفت: سیستم زراعی با توجه به این‌که یک اکوسیستم طبیعی است و موجودات میکروسکوپی مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها، کرم‌های خاکی و ریزجاندارانی نیز در خاک وجود دارند که در حاصلخیزی خاک و تعامل سودمند موجود در آن نقش موثری دارند و این موجب افزایش تبادل مواد اکولوژیک در خاک می‌شود.
وی  گفت: با آتش سوزی خاک، ریزوسفر که محیط رشد ریشه است از بین می‌رود و در درازمدت موجب کاهش عملکرد و مواد آلی و معدنی در لایه سطحی خاک شده و در نهایت موجب کاهش حاصلخیزی خاک می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code