موضوعات
مرکزی

توسعه مدیریت پسماند استان

نویسنده: عزیز فیلی
سهم 75 درصدی شهرها از تولید پسماند در این استان لزوم مدیریت نوین این بخش را دوچندان کرده است. روزانه بیش از 950 تن انواع پسماند خانگی، صنعتی و عفونی در استان تولید می‌شود که بیش از 75 درصد آن پسماندهای شهری و بقیه روستایی است...
1396/05/17
سهم 75 درصدی شهرها از تولید پسماند در این استان لزوم مدیریت نوین این بخش را دوچندان کرده است.
روزانه بیش از 950 تن انواع پسماند خانگی، صنعتی و عفونی در استان تولید می‌شود که بیش از 75 درصد آن پسماندهای شهری و بقیه روستایی است.
تفکیک پسماند از مبدا نخستین زنجیره از مدیریت نوین پسماند شهری است که باید از سوی شهرداری اجرا شود. در واقع این مهم در صورت تحقق با اشتغال‌زایی و تولید ثروت همراه است و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن همخوان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و راهبردهای استاد بالادستی است.
باید توجه داشت که فرهنگ سازی یکی از سرفصل‌های مهم در همراهی مردم برای موفقیت مدیریت نوین پسماند است. به همین دلیل هم باید در استان به این مقوله صورت جدی  پرداخته شود.
این درحالی است که عملیات تفکیک پسماند خانگی از مبدا تنها در 3 درصد از کل کشور عملیاتی شده است و بر اساس برنامه ششم توسعه این مهم باید به 8 درصد برسد، بنابراین شهرداری‌های شهرهای بزرگ استان از قبیل اراک، ساوه و خمین باید برای تحقق این برنامه، نقشه کاربردی داشته باشند.
جمع آوری و بازیافت پسماند‌های شهری نیازمند مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. برهمین اساس نیز اکنون اراک، ساوه و خمین به طور متمرکز برای جمع آوری پسماند مشخص شده که برای عملیات بازیافت 3 محل دیگر نیز معرفی و پسماندهای همه شهرستان‌ها و روستاهای استان در این 6 محل جمع آوری می‌شود.
البته باید درخصوص جمع آوری پسماند‌های عفونی دانشکده علوم پزشکی استان موظف است ضمن بی خطرسازی و جمع آوری پسماندهای بیمارستانی نسبت به انجام این فرآیند در درمانگاه‌های خصوصی نیز اقدام کند.
عزیز فیلی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارارسال پیام اشتراک 
 
 Security code