موضوعات
لرستان

روح پرسشگری در دانش آموزان با «پرسش مهر»

نویسنده:
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان طرح «پرسش مهر» از سوی رئیس جمهوری را یکی عوامل زنده شدن روح پرسشگری در میان دانش آموزان عنوان کرد...
1396/07/17
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان طرح «پرسش مهر» از سوی رئیس جمهوری را یکی عوامل زنده شدن روح پرسشگری در میان دانش آموزان عنوان کرد. به گزارش همشهری «خدانظر دریکوند» گفت: در ۱۸ سال گذشته رئیسان جمهور به نقش نهادینه کردن سوال و پرسشگری در گروه سنی دانش‌آموزی توجه کرده‌اند و این اقدام چرایی کار را قابل تامل می کند. یکی از اهداف آموزش و پرورش نهادینه کردن این فرهنگ است و در پرسش رئیس جمهوری به دو آرمان ادب و اخلاق و قدرت تحمل نظرات و افکار دیگران اشاره شده که نشان از اشراف رئیس جمهور به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارد.
دریکوند عنوان کرد: فارغ از مهارت حرمت گذاشتن و احترام به افکار دیگران و آموزش ادب و اخلاق به دانش آموزان و شرکت در فراخوان پرسش مهر، چرایی این پرسش مهم‌تر است. باید محیط مدرسه را به محیط تحمل افکار و نظرات مختلف تبدیل کنیم تا این مساله تمرینی برای عمل در سطح بالاتر و در جامعه باشد. باید دانش را به بینش و بینش را به رفتار تبدیل و تلاش کنیم تا دانش در رفتار و عملکرد دانش‌آموزان قابل مشاهده باشد.
وی از ارسال ۶۳ هزار و 955 اثر در 4 بخش از دانش‌آموزان لرستانی به دبیرخانه «پرسش مهر» رئیس جمهوری در سال گذشته خبر داد و گفت: ۳۷ هزار و ۸۵۶ اثر در بخش خانواده‌ها به دبیرخانه استانی واصل شد که نشان از اهمیت موضو ع در خانواده‌ها دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code