موضوعات
کهکیلویه و بویراحمد

اجرای طرح‌های عمران شهری دوگنبدان

نویسنده:
16 طرح جدید عمران شهری با 31/6 میلیارد تومان اعتبار دردوگنبدان دردست اجراست...
1396/08/29
16 طرح جدید عمران شهری با 31/6 میلیارد تومان اعتبار دردوگنبدان دردست اجراست.
شهرداردوگنبدان گفت: این تعداد طرح از محل اعتبارات استانی، نفت و استفاده متوازن با پیشرفت 5 تا 70 درصد در دست اجراست.
مسعود ظفری درگفت وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: از این میزان اعتبار اختصاص یافته بیش از 5 میلیارد تومان از محل اعتبارات استفاده متوازن بوده است.
وی بیان کرد: این طرح‌ها درزمینه ساخت کانال‌های دفع آب‌های سطحی، احداث کانال‌های هدایت سیلاب، تکمیل بوستان‌ها، بهسازی معابرعمومی ومعابرپیاده رو، ساخت کانال‌های سنگی وتوسعه فضای سبز درشهردوگنبدان است.
ظفری گفت: تکمیل پارک نفت با اعتبار 10 میلیارد تومان، ساخت پارک درمحله های مختلف گچساران با 2/3 میلیارد تومان، ایجاد فضای سبز در دوگنبدان با 2 میلیارد تومان وبهسازی معابربافت فرسوده با 2 میلیارد و 570 میلیون تومان اعتبار در دست اجراست.
وی بهسازی معابرپیاده شهربا 2/5 میلیارد تومان، کانال دفع آب‌های سطحی با یک میلیارد تومان اعتبار، بهسازی ومرمت غسالخانه شهر با 1/2 میلیارد تومان، احداث سیتیک وتجهیزات کشتارگاه با 1/5 میلیارد تومان اعتبار را از دیگر طرح‌های در دست اجرای شهرداری دوگنبدان اعلام کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code