موضوعات
خراسان شمالی

مديرعامل آبفای استان:

ايجاد تونل مشترك تأسيسات شهری در بجنورد امكانپذير نيست

نویسنده:
مديرعامل شركت آبفاي خراسان شمالي گفت: ايجاد تونل مشترك تأسيسات شهري در شرايط كنوني در بجنورد امكان‌پذير نيست.
1393/02/02
«سيد ابراهيم علوي» درگفتوگو با ايسنا با اشاره به اينكه برخي از تأسيسات چون گازبه دليل نبود اشتراك با تأسيسات آب، برق و خطرزا بودن نميتواند در كنار يكديگر قرار بگيرد، تصريح كرد: براي اجراي اين طرح بايد زيرساختوسازوكار آن درشهرها فراهم شود. وي گفت: ايجاد تونل مشترك تأسيسات شهري درگذشته قراربود درگلستانشهر اجرا شود اما به دليل برخي از مشكلات انجام نشد. مديرعامل شركت آبفاي خراسان شمالي تلاش براي كاهش كندهكاري و آسفالت شكافي را از رويكردهاي اين شركت برشمرد و اضافه كرد: به هنگام پركردن حفاريها نيز تلاش شده تا طبق اصول انجام شود تا مشكلي براي شهروندان به وجود نيايد. ايجاد تونل مشترك تأسيسات شهري در اين شهر از سوي اعضاي شوراي اسلامي مركز خراسان شمالي مورد تأكيد قرار گرفت. نايب رئيس شوراي اسلامي بجنورد نيز در اين خصوص تأكيد كرد: ايجاد تونل مشترك تأسيسات شهري با اولويت مناطق جديد شهري در بجنورد باعث كاهش مشكلات ناشي از كندهكاري معابر خواهد شد. «رضا فيروزه» با اشاره به اينكه اكنون دربسياري ازكشورهاي دنيا براي انتقال خدمات از اين ظرفيت استفاده ميشود، افزود: با اين وجود اين موضوع در كشورمغفول مانده يا كمتربدان توجه شده است. به گفته وي، با ايجاد اين تونل با اولويت مناطقي كه هنوزساختوسازي در آنها شكل نگرفته دستكم براي 20 سال مشكلي نخواهيم داشت تا مردم از كندهكاريهايي كه صورت ميگيرد، در سال‌هاي آينده آسوده خاطر باشند.
بر اساس اين گزارش، طبق مصوبه مجلس، درباره تونل مشترك تأسيسات شهري، دولت مكلف است با مشاركت و سرمايهگذاري دستگاههاي بهرهبردار درشهرها وشهركهاي جديد از سوي وزارت مسكن و شهرسازي و در توسعه شهرها از سوي دفاتر فني استانداري نسبت به احداث تونل مشترك مورد نياز سازمانها و شركتهاي متولي خدمات شهري مانند آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن با رعايت اصول فني و مسائل ايمني مربوط به هر دستگاه از محل اعتبار همان طرحها اقدام كند
 

 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code