موضوعات
اسلامشهر

مبارزه با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی

نویسنده:
مدیر جهاد کشاورزی رباط کریم از تخریب 20 مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهر خبر داد.
1396/03/13
مدیر جهاد کشاورزی رباط کریم، به ایرنا گفت: بیش از 79هزارمترمربع از ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی رباط کریم شامل 59 هزار و20متر دیوارکشی ، 126مترمربع بنا ، 20هزارمترمربع محوطه سازی و 300مترمربع استخر تخریب شد.
«مهدی صالحی» افزود: در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، 79هزار و 446متر مربع از ساخت وسازهای غیرمجاز رباط کریم که تغییر کاربری داده بودند با حضور نماینده دادستان قلع و قمع و به حالت اولیه اعاده شد.
وی ادامه داد: جهاد کشاورزی رباط کریم در راستای تامین امنیت غذایی مردم و حفظ عرصه‌های کشاورزی و باغی با متخلفین تغییر کاربری غیر مجاز زمین‌های کشاورزی به شدت برخورد می‌کند.
صالحی از مالکین زمین‌های کشاورزی خواست قبل از هرگونه تغییر کاربری جهت اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌های حوزه رباط کریم مراجعه کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code