موضوعات
ایلام

ساخت و سازهای تازه سلامت در ایلام

نویسنده:
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازانعقاد تفاهمنامه سه جانبه بین وزارت بهداشت، استانداری و دانشگاه علوم پزشکی برای ساخت و ساز در حوزه سلامت ایلام خبرداد...
1396/05/15
 رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازانعقاد تفاهمنامه سه جانبه بین وزارت بهداشت، استانداری و دانشگاه علوم پزشکی برای ساخت و ساز در حوزه سلامت ایلام خبرداد.
علی دلپیشه درگفت وگوبا همشهری افزود: درقالب این تفاهم نامه بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال اعتباربرای استان در راستای نوسازی وبازسازی ۱۰۰ مرکز بهداشتی ازجمله خانه بهداشت، مرکز جامعه سلامت روستایی، بهورزی و ساختمان شبکه‌ها جذب شده است.
دل پیشه تصریح کرد: با همکاری معاونت‌های توسعه وبهداشتی دانشگاه تمامی قراردادهای مربوط به این طرح‌ها برای احداث و بازسازی منعقد گردیده و نکته مهمتر در این راستا همکاری وهمراهی شایسته ومثال زدنی استانداراست که به عنوان یک طرف ازتفاهمنامه اهتمام ویژه ای درراستای پیشبرد این تفاهمنامه داشته اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام درادامه به افتتاح و راه اندازی بیمارستان آیت الله طالقانی اشاره کرد وگفت: این بیمارستان به مرحله افتتاح رسید که در همین مدت اندکی که از افتتاح آن گذشته، شاهد رضایت بیماران و مردم از خدمات بیمارستان هستیم.
سامانه یکپارچه بهداشت معاون بهداشتی دانشگاه هم گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایلام در ردیف ده استان برتردرسامانه یکپارچه بهداشت (سیب) است. راضی ناصری فرافزود: پرونده الکترونیک سلامت مبتنی برشناسه (کدملی) است که برای هرفردایجاد می‌شود وهمه اطلاعات مربوط به سلامت وی، قبل ازتولد تا پس ازمرگ درآن ثبت می‌شود.
وی ادامه داد: با استفاده از رمزعبوروالزامات وحفظ حریم شخصی، امکان دسترسی به این اطلاعات توسط فرد، بهورز، مراقبین سلامت، پزشک معالج اویا سایرافراد ذیصلاح مطابق با سطح دسترسی تعریف شده درسراسرکشورایجاد خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code