موضوعات
ایلام

ایلام؛ مقام اول خرید گندم

نویسنده:
براساس برنامه مصوب وزارت جهاد کشاورزی استان ایلام مقام اول خرید گندم را درکشوربه خود اختصاص داد...
1396/06/04
براساس برنامه مصوب وزارت جهاد کشاورزی استان ایلام مقام اول خرید گندم را درکشوربه خود اختصاص داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام درگفت وگوبا همشهری عنوان کرد: این دستاورد با ۱۸ درصد افزایش میزان خرید گندم درسال زراعی جاری نسبت به برنامه مصوب وزارت جهاد کشاورزی به دست آمد.
سید محمد تراب میری گفت: ۱۲۵هزارهکتاردرمجموع سطح زیرکشت گندم آبی ودیم استان ایلام بوده که ازاین مقدار۴۴هزارهکتارگندم آبی و ۸۱ هزارهکتارگندم دیم است.
وی ادامه داد: با وجود خشکسالی‌های اخیردرسال زراعی جاری وکاهش ۵۰ درصدی بارندگی‌ها نسبت به سال قبل خرید گندم ازکشاورزان افزایش یافته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: براساس برنامه مصوب وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری قرار بود ۱۸۹ هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شود اما این میزان خرید به ۲۲۵ هزار تن افزایش یافته است.

ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code