موضوعات
همدان

در محضرناهید همدانی

نویسنده:
1396/07/19
دوست گر دارد قلم در کف چه باک از سرنوشت
هرچه پیش آید خوش آید خواه زیبا، خواه زشت
حسن سیرت را بیارا ورنه در چشم خرَد
نیست گر سیرت نکو هر صورت زیباست زشتارسال پیام اشتراک 
 
 Security code