موضوعات
همدان

در محضرغمام همدانی

نویسنده:
1396/08/27
که تواند که برد پیش تو از من نامی
یا که از سوی تو آرد بر من پیغامی
بیخود اول هوس رفتن این ره کردم
طی نشد زین ره نارفته به عمری گامی
هم مگر لطف توام بازرهاند ور نه
گر ز بندی برهم باز فتم در دامیارسال پیام اشتراک 
 
 Security code