موضوعات
همدان

در محضرغمام همدانی

نویسنده:
1396/09/13
کسی حال دل من داند و درد نهانش را
که وقتی دیده باشد پیش چشم خویش جانش را
به رسم دلربایی گر مه من جلوه‌گر گردد
طبیعت باز پوشد روی ماه آسمانش راارسال پیام اشتراک 
 
 Security code