موضوعات
همدان

در محضرغمام همدانی

نویسنده:
1396/09/12
ساقی بریز باده گلگون به جام ما
که افتاده باز طایر دولت به دام ما
دیدی که بعد از آن همه پروازهای سخت
افتادی ‌ای همای سعادت به دام ما
آخر به کام ما شود افلاک باک نیست
گر یک دو روز چرخ نگردد به کام ماارسال پیام اشتراک 
 
 Security code