موضوعات
همدان

در محضرغمام همدانی

نویسنده:
1396/09/08
در پیچ و تاب زلف تو افتاد راه ما
یارب کسی مباد به روز سیاه ما
می نوش و ترک فکر پریشان بگو غمام
جز غصه نیست حاصل فکر تباه ماارسال پیام اشتراک 
 
 Security code