موضوعات
همدان

در محضرغمام همدانی

نویسنده:
1396/09/07
گر به کوی عاشقان بینی گذار خویش را
هرچه باداباد گو بگشای بار خویش را
عارف آن کس را بنامند اهل دانش کز نخست
خویش را بشناخت پس بشناخت کار خویش راارسال پیام اشتراک 
 
 Security code