موضوعات
همدان

در محضرغمام همدانی

نویسنده:
1396/09/05
اکنون که گوهری چو تو آمد به چنگ ما
خواهد شکست گوهر دشمن به سنگ ما
دیدی چگونه آن که کمان سوی ما کشید
افتاد و جان سپرد به زخم خدنگ ما
آسان شمار دوره سختی که عاقبت
عین گشایش است همین روز تنگ ماارسال پیام اشتراک 
 
 Security code