موضوعات
همدان

در محضرآرتیمانی

نویسنده:
1396/05/22
ز خواب ناز خیز و فتنه سر کن
جهان یکبارگی زیر و زبر کن
نگویم صورتم را بخش معنی
مرا از صورت و معنی به در کنارسال پیام اشتراک 
 
 Security code