موضوعات
همدان

در محضرآرتیمانی

نویسنده:
1396/05/21
غمزه خونریز و عشوه در پی جان
چون توان برد دین و دل ز میان
دوست هر چند دشمن است با ما
ما بدو دوستیم از دل و جانارسال پیام اشتراک 
 
 Security code