موضوعات
همدان

در محضرآرتیمانی

نویسنده:
1396/07/18
گر عاشق جانانی کم از سر و جان دم زن
ور طالب دیداری لاف من و ما کم زن
از پرده برون افتاد اسرار نهان عشق
بردار نقاب از رخ آتش به دو عالم زنارسال پیام اشتراک 
 
 Security code