موضوعات
فارس

ترمیم شکاف بین درآمد و هزینه خانوار شهری فارس

نویسنده:
مقایسه هزینه و درآمد خانوار شهری فارس در سال گذشته نشان می‌دهد هر خانوار شهری حدود ۲ میلیون تومان از درآمد خود را پس‌انداز کرده و این نشان‌دهنده ترمیم شکاف بین درآمد و هزینه خانوار است.
1396/07/11
به گزارش تسنیم، براساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان (ماهانه حدود 3 میلیون و 275 هزار تومان) بود که نسبت به سال قبل 11/4 درصد افزایش داشته است.
در سال 95 متوسط هزینه ناخالص خانوار شهری فارس نیز حدود 34 میلیون تومان بود (ماهانه حدود 2 میلیون و 830 هزار تومان) که نسبت به سال 94 که 34 میلیون و 194 هزار تومان بوده معادل 0/5درصد کاهش داشته است.

هزینه خانوارها
در سال 95 بخش «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» با 38/8 درصد بیشترین هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است. «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با 20/7 درصد در رده بعدی هزینه خانوار شهری فارس قرار دارند. این در حالی است که در سال 94 «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» 21/8 درصد هزینه خانوار شهری فارس را به خود اختصاص داده بودند.
کاهش سهم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و افزایش سهم هزینه‌های غیرخوراکی در سبد خانوار یکی از نسبت‌هایی است که می‌تواند تا حدودی به‌عنوان یکی از شاخص‌های وضعیت رفاه خانواده در نظر گرفته شود؛ زیرا نشان‌دهنده این واقعیت است که خانواده از نظر اقتصادی تواناتر شده و علاوه بر تأمین نیازهای اساسی‌تر خود (هزینه‌های خوراکی) توانسته سایر نیازهای خود را نیز پوشش دهد.
بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار ساکن در مناطق شهری استان‌های مختلف نشان می‌دهد استان تهران با حدود 62 میلیون و 297 هزار تومان (ماهانه حدود 5 میلیون و 191 هزار تومان) بیشترین و استان لرستان با حدود 22 میلیون و 253 هزار تومان (ماهانه حدود یک میلیون و 854 هزار تومان) کمترین هزینه را به خود اختصاص داده‌اند. فارس نیز در در رده پانزدهم قرار دارد.

درآمد خانوار شهری
در سال 95 متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان (ماهانه 3 میلیون و 269 هزار تومان) بود که نسبت به سال گذشته 11/3 درصد افزایش داشته است. 69/3 درصد از درآمد خانوار شهری را درآمد پولی ناخالص و 30/7 درصد را درآمد غیرپولی تشکیل داده است. مقایسه هزینه و درآمد خانوار شهری کشور نشان می‌دهد در سال 95 هزینه و درآمد خانوار شهری کشور تقریبا سربه‌سر بوده است.
متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه خانوار شهری فارس 36 میلیون و 113 هزار تومان (ماهانه حدود 3 میلیون تومان) بود که نسبت به سال گذشته 8/2 درصد افزایش داشته است. 86/3 درصد درآمد از درآمد خانوار شهری را درآمد پولی ناخالص و 31/7 درصد را درآمد غیرپولی تشکیل داده است.

متوسط درآمد ناخالص سالانه
از نظر متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری استان تهران با حدود 59 میلیون و 134 هزار تومان (ماهانه حدود 4 میلیون و 927 هزار تومان) بیشترین و استان لرستان با حدود 24 میلیون و 704 هزار تومان (ماهانه حدود 2 میلیون و 58 هزار تومان) کمترین درآمد را داشته است. فارس نیز در رده دوازدهم قرار‌دارد.
3_2.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code