موضوعات
بوشهر

طرح وارنیش فلوراید در 64 مدرسه جم

نویسنده:
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم استان بوشهر از تحت پوشش قرار دادن بیش از 6 هزار دانش آموز در 64 مدرسه در طرح وارنیش فلوراید (مقاوم‌سازی مینای دندان در برابر پوسیدگی) خبر داد...
1394/10/16
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم استان بوشهر از تحت پوشش قرار دادن بیش از 6 هزار دانش آموز در 64 مدرسه در طرح وارنیش فلوراید (مقاوم‌سازی مینای دندان در برابر پوسیدگی) خبر داد.
احمد قاسمی به همشهری گفت: در مرحله اول این طرح که دهه اول آبان ماه آغاز شد کودکان 3 تا 14 سال تحت پوشش قرار داده شدند و مرحله دوم نیز از فروردین 95 شروع می‌شود. وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح در مدارس ابتدایی و مهد کودک‌ها افزود: هــركــودك در بــدو ورود بــه مدرســه دارای 5 دنــدان شــیری پوســیده اســت که ازســن 6 تا 12 سالگی نیــز میــزان پوســیدگی دنــدان‌های دایمــی رونــد افزایشی دارد.  قاسمی ادامه داد: بهتـرین زمـان برای كنتـرل بیماری‌هـای دهان و دندان، سن كودكی و یكی از بهترین مكـان‌ها برای دسترسـی بـه ایـن گـروه سـنی مدارس ابتدایی است. وی اظهار کرد: سـلامت كودكـان و نوجوانـان به عنوان سـرمایه هـای اصـلی و آینـده سـازان كشــور از اركــان اصــلی دســت انــدركــاران رشــد و توســعه جامعــه است و ســلامت دهــان و دندان بخش مهمی از بهداشت عمومی است كه در كیفیت زندگی افراد نقش مهمی دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code