موضوعات
بوشهر

سواحل پاک بوشهر برای شنا

نویسنده:
مدیرکل محیط زیست بوشهر از پایش میکروبی در شناگاه‌های سواحل این استان خبرداد...
1396/05/18
مدیرکل محیط زیست بوشهر از پایش میکروبی در شناگاه‌های سواحل این استان خبرداد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: برای جلوگیری از آلودگی‌های میکروبی در محیط‌های تفریحی آبی شناگاه‌های سواحل استان بوشهر پایش میکروبی شد. به گزارش تسنیم حسین دلشب با اشاره به افزایش استفاده از دریا در فصل تابستان اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوای استان بوشهر، شنا در دریا در برنامه‌های روزمره مردم به ویژه قشرجوان، کودک و نوجوان قرار گرفته که در این راستا مناطق آلودگی دریا پایش و بررسی می‌شود.

خطرات استفاده ازشناگاه‌های طبیعی
وی با اشاره به این‌که استفاده ازشناگاه‌های طبیعی وآبهای ساحلی دریایی آلوده بودن میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا را به انسان انتقال می‌دهد افزود: این مساله همواره نگرانی‌هایی را درجریان استفاده افراد ازآب‌های ساحلی به منظور شنا و دیگرمصارف تفریحی درپی داشته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهربا تأکید برپایش شناگاه‌های استان بوشهرافزود: برای جلوگیری ازآلودگی‌های میکروبی درمحیط‌های تفریحی آبی، شناگاه‌های سواحل استان بوشهر پایش می‌شود.

شناگاه‌های آلوده
دلشب با بیان این‌که برخی از شناگاه‌های استان بوشهر آلوده و غیرقابل استفاده است خاطرنشان کرد: بسیاری ازمناطق شناگاهی استان بوشهر در مجاوریا درنزدیکی کانال‌های تخلیه آب‌های سطحی به دریا قرار گرفته‌اند که به سبب رهاسازی فاضلاب‌های خانگی به آنها، ازاین کانال‌ها فاضلاب خام و تصفیه نشده به دریا سرریز می‌شود.
وی با بیان این‌که دربرخی مناطق استان بوشهرنیزپساب‌های صنعتی آلوده به انواع مواد شیمیایی خطرناک و سمی به دریا تخلیه می‌شود تأکید کرد: پساب‌های یاد شده منجر به آلودگی ساحل و شناگاه شده و مردم منطقه بدون توجه به این معضل از این مکان‌ها بعنوان شناگاه استفاده می‌کنند.

پایش 13 شناگاه
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان این‌که شناگاه‌های شهرستان‌های دیلم، گناوه، بوشهر و تنگستان مورد پایش میکروبی و فیزیک وشیمیایی قرارگرفت تصریح کرد: این شناگاه‌ها به صورت سنتی و یا بعضاً توسط شهرداری و یا ارگانهای مرتبط به عنوان شناگاه درنظر گرفته شده است ولی با وجود معرفی نشدن برخی مناطق به عنوان شناگاه، مردم ازآن برای شنا استفاده می‌کنند.
دلشب از پایش 13 شناگاه درشهرهای مختلف استان بوشهر خبرداد وبیان کرد: در شهر دیلم یک شناگاه، در شهرگناوه سه شناگاه،در شهر بوشهر 7 شناگاه ودر شهرستان تنگستان دو شناگاه مورد نمونه‌برداری و پایش میکروبی قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: این شناگاه‌ها به سبب استفاده مردم درفصول گرم سال در بهاروتابستان به صورت ماهانه ودرفصول سرد سال پاییز و زمستان به صورت فصلی مورد پایش و نمونه برداری قرار گرفت.
دلشب افزود: با توجه به دستورالعمل سازمان در هر ایستگاه از 2 عمق0/5و 1/5 متری نمونه برداری و پایش وسنجش پارامترهای میکروبی و فیزیکی انجام شد که نتایج حاصل از آزمایش‌ها با توجه به موقعیت وشرایط خاص هرایستگاه متفاوت بود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code