موضوعات
بوشهر

بهبود خطوط برق عسلویه

نویسنده:
مدیربرق شهرستان عسلویه ازتخصیص 75 میلیارد ریال برای پروژه‌های برق‌رسانی به این شهرستان خبر داد...
1394/10/22
مدیربرق شهرستان عسلویه ازتخصیص 75 میلیارد ریال برای پروژه‌های برق‌رسانی به این شهرستان خبر داد.
مهندس حسن فرخنده به همشهری گفت: این پروژه‌ها شامل احداث 21 کیلومترشبکه فشارمتوسط هوایی،3 کیلومترشبکه فشارمتوسط زمینی، 37 کیلومترکابل خود نگهدارفشارضعیف با تبدیل سیم به کابل ونصب 130 دستگاه ترانس است. وی با بیان این‌که به منظورتعدیل خطوط پربارایستگاه عسلویه 3 کیلومتر کابل زمینی و3کیلومترشبکه متوسط هوایی احداث شده وتبدیل 33 کیلومترسیم مسی به کابل خودنگهدار درشهرعسلویه ونخل تقی منجر به کاهش 50‌درصدی تلفات نسبت به سال گذشته شده است افزود: در شهر نخل تقی 85‌درصد و درشهرعسلویه 70 درصد کاربه انجام رسیده است.
وی با اشاره به تخصیص4 میلیارد و300 میلیون ریال برای بهره برداری ازخطوط برق در روستای20خانواری گوداخند تصریح کرد: دراین روستای صعب العبور 3/5کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و 500 متر شبکه فشار ضعیف خود نگهدار احداث و 2 دستگاه ترانس نصب شده است.
مدیربرق شهرستان عسلویه ارایه این خدمات را دربخش توسعه، ظرفیت سازی، بهبود وضعیت برق با هدف ارتقای رضایت مشترکان در سال جاری عنوان کرد و افزود: کابلی کردن شبکه و نظارت گروه تست و بازرسی برای کاهش تلفات دربرق‌های غیرمجازصورت گرفته که در کاهش سرقت شبکه نیزتاثیرچشمگیری داشته است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code