موضوعات
آذربایجان غربی

320 میلیارد ریال برای بزرگراه میاندوآب - بوکان

نویسنده:
برای اجرای بزرگراه میاندوآب به بوکان تاکنون 180 میلیارد ریال هزینه شده و حدود 320 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
1396/07/19
فرماندار بوکان با اشاره به وضعیت جاده‌های بوکان به همشهری گفت: طول کل راه‌های این شهرستان، 780 کیلومتر است که از این مقدار637 کیلومتر (حدود 80درصد) آن را راه‌های روستایی به خود اختصاص داده است؛ راه‌های اصلی و فرعی نیز به طول 53/5 کیلومتر نیازمند روکش آسفالت است.
«جمال خسروی» افزود: از مجموع کل راه‌های روستایی بوکان، 318/5کیلومتر آن آسفالت شده و 93 کیلومتر شوسه و همچنین 187 کیلومتر آن نیمه شوسه و خاکی است؛ درصد برخورداری شهرستان از راه‌های روستایی آسفالته نسبت به کل راه‌های روستایی 50 درصد بوده که در مقایسه با میانگین کشوری به میزان حدود 15 درصد کمتر است.خسروی با پاسخ به این سوال که آیا طرح و عملیاتی برای تعمیر، تعویض، تعریض و یا بهسازی جاده‌ها در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: بزرگراه میانه- کرمانشاه که بخشی از آن میاندوآب به بوکان به طول 52/5 کیلومتر است، کنارگذر بوکان به طول 20/7 کیلومتر، محور بوکان به سقز 250 متر تعریض از طرفین به عرض 7 متر و 2کیلومتر گارد ریل، محور بوکان- سد شهید کاظمی 2/4 کیلومتر روکش آسفالت با لکه گیری و بزرگراه بوکان- سقز به طول 28 کیلومتر، از طرح‌ها و عملیات در دست اجراست.
وی تصریح کرد: برای اجرای بزرگراه میاندوآب به بوکان تاکنون 180میلیارد ریال هزینه شده و حدود 320 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است؛ برای اجرای کنارگذر بوکان تاکنون 156 میلیارد ریال هزینه شده و حدود 200 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است؛ اجرای روکش آسفالت بوکان به سد شهید کاظمی حدود یک میلیارد ریال هزینه و بیش از 3 میلیارد ریال اعتبار برای آن نیاز است و برای اجرای تعریض 250 متر آسفالت بوکان به سقز و 2 کیلومتر گارد ریل و روشنایی حدود 2 میلیارد ریال هزینه شده و بیش از 8 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
فرماندار بوکان با بیان این‌که پیشرفت کلی بزرگراه میاندوآب به بوکان 54 درصد است، اظهار کرد: بزرگراه میانه- کرمانشاه که بخشی از آن جاده میاندوآب به بوکان بوده، با طول 52.5 کیلومتر که 28.4 کیلومتر آن آسفالت و تحویل موقت شده است و از این مقدار 14 کیلومتر در حوزه استحفاظی این شهرستان است.
خسروی عنوان کرد: قرارداد اولیه پروژه کنارگذر بوکان،15/7 کیلومتر بوده که به صورت واریانت اجرا شده و طول آن به 20/7 کیلومتر افزایش یافته است. وی با بیان این‌که روگذرها و تقاطع‌های کنارگذر بوکان به تعداد 3 مورد است، گفت: موارد مذکور با برآورد اولیه ، 280 میلیارد ریال مناقصه گذاشته شد که شرکت چی چست برنده و در حال تجهیز کارگاه است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code