موضوعات
آذربایجان غربی

اجرای طرح احيای درياچه اروميه با نگرش اكوسيستمی

نویسنده:
نماينده برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران(UNDP)با بيان اين‌كه تاكنون با رويكردهای مهندسی و سخت‌افزاری به چالش درياچه اروميه نگريسته شده بود، گفت: طرح فعلی احيای درياچه اروميه برای نخستين بار با نگرش اكوسيستمی اجرا می شود.
1393/07/02
به گزارش فارس، «بالاسوبر امانيام مورالي» در سفر به اروميه اظهار كرد: با توجه به گذشت زمانی اندك از آغاز اجراي طرح احياي درياچه اروميه به‌صورت پايلوت در بخشي از مناطق آذربايجان غربي، با وجود پيشرفت مناسب آن و نتايج مثبت حاصل شده، همچنان بحران درياچه به‌عنوان چالش در ايران باقي است.  وي با قدرداني از اداره كل محيط‌زيست و سازمان جهاد كشاورزي استان در همكاري با دولت ژاپن و سازمان ملل متحد در احياي درياچه اروميه، با بيان اين‌كه در گذشته راهكارهاي نجات درياچه اروميه فقط با رويكردهاي مهندسي و سخت‌افزاري بررسي مي‌شد، گفت: پروژه فعلي احياي درياچه اروميه، تغييري در گفتمان مربوط به چگونگي نجات درياچه اروميه ايجاد كرده است.
مورالي افزود: اين نخستين بار است كه با رويكرد زيست‌بومي و اكوسيستمي به احياي درياچه اروميه نگريسته و در قالب اجراي آن، از ظرفيت جوامع محلي نيز استفاده مي‌شود.
نماينده برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران (UNDP) با اشاره به ارائه گزارش‌هاي مربوطه درباره روند اجراي طرح احياي درياچه اروميه، پيشرفت پروژه را تا به امروز مناسب ارزيابي كرد و افزود: مهم است كه اطمينان حاصل شده به پايداري مدل ارائه شده است و همه حوضه آبريز درياچه اروميه در قالب اجراي اين مدل در برگرفته شود.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code