موضوعات
البرز

کنترل بیش از حد کارکنان نتیجه مدیریت ذره‌بینی است

نویسنده: فاطمه تاجیک
مديريت ذره بيني نمونه‌اي از ضعف مديريتي است كه نشان‌دهنده كنترل بيش از اندازه و غير‌ضروري كاركنان از سوي مدير و توجه شديد مدير به جزئيات‌كاري است. مديران‌ريز بين به دليل غرق شدن در مسائل جزئي، توانايي تحليل كل سامانه و توجه به بهره‌وري كلي را ندارند. در واقع آنها علاوه بر اين‌كه كليات را فداي جزئيات مي‌كنند، احترام و اعتماد زير دستان را نيز از دست مي‌دهند. كنترل مقوله‌اي است كه درمديريت از اهميت زيادي برخوردار است. اهميت كنترل در مديريت تا بدانجاست كه برخي از صاحب‌نظران در نگاهي افراطي مديريت را مترادف كنترل تعريف كرده‌اند.
1392/11/01
مديريت ذره بيني نمونه‌اي از ضعف مديريتي است كه نشان‌دهنده كنترل بيش از اندازه و غير‌ضروري كاركنان از سوي مدير و توجه شديد مدير به جزئيات‌كاري است. مديران‌ريز بين به دليل غرق شدن در مسائل جزئي، توانايي تحليل كل سامانه و توجه به بهره‌وري كلي را ندارند. در واقع آنها علاوه بر اين‌كه كليات را فداي جزئيات مي‌كنند، احترام و اعتماد زير دستان را نيز از دست مي‌دهند. 
كنترل مقوله‌اي است كه درمديريت از اهميت زيادي برخوردار است. اهميت كنترل در مديريت تا بدانجاست كه برخي از صاحب‌نظران در نگاهي افراطي مديريت را مترادف كنترل تعريف كرده‌اند. 
مديريت ذره بيني ريشه درعدم اعتماد به ديگران داشته و مخرب كارتيمي و مانع رشد و پيشرفت است كه در برخي مواقع منجر به شكست سازمان مي‌شود 
 ارتباطات ضعيف، انزوا و گوشه‌گيري، كارشكني كاركنان، پنهان كاري، كاهش انگيزه و بهره‌وري، افزايش تنش و استرس، افزايش جابه‌جايي كاركنان، اتلاف وقت از آثار و نتايج چنين شيوه‌اي است. 
اين‌گونه مديريت در بين افرادي رايج است كه خود را «همه فن حريف» مي‌دانند. مديران ذره بيني كساني هستند كه كاركنان را ابزار تحقق اهداف مي‌دانند. تا زماني كه كاركنان انتظارات آنها را برآورده سازند، اين مديران مشكلي ندارند اما چنانچه‌كاري اشتباه انجام گيرد، رفتار‌هاي وسواس‌گونه خود را نشان مي‌دهند. 
مديران ذره بيني مديراني هستند كه به كاركنان خود بسيار نزديكند. آنها مرتب بر كار افراد خود نظارت و همواره مثبت يا منفي درمورد عملكرد كاركنان اظهار نظر مي‌كنند. مديريت ذره بيني در واقع يك وسواس ناخواسته و يك اختلال رفتاري‌ـ ارتباطي است. وسواس مديران‌ريز بين، شامل حال همه كاركنان چه توانمند و چه ضعيف مي‌شود. 
 در حيطه‌كاري اين‌گونه مديران، هيچ‌كاري تفويض نمی‌شود و نظر كاركنان ناديده گرفته مي‌شود. احساس شك و‌ ترديد مدير نسبت به ديگران، باعث كنترل شديد پرسنل مي‌شود و همين امر موجب تكرار دوباره كارها، اتلاف وقت و انرژي و تحميل هزينه‌هاي اضافي بر سازمان مي‌شود. برخي از مديران «ميكرو» معتقدند براي انجام درست كارها بايد شخصاً اقدام كنند. آنها خود را بهترين تصميم‌گيرندگان مي‌دانند، تمام كارها و وظايف را در دست مي‌گيرند و اجازه تصميم‌گيري حتي به زير دستان توانا نمي‌دهند. 
مديريت ذره‌بيني يك بحران رفتاري ‌ـ ارتباطي است كه در درگيري با كار، تعارض با زيردستان،‌ريز بيني در عملكردها و تصميمات متجلي مي‌شود. مديران ذره بيني خود را بهترين تصميم‌گيرندگان مي‌دانند و به خود اجازه مي‌دهند در مورد تمام وظايف و كارهاي كاركنان خود اظهار نظر كنند. اين‌گونه افراد به دليل تأكيد بيش از حد در مسائل جزئي، بهره‌وري كلي را فراموش و در واقع كل را فداي جزء مي‌كنند. كه اين امر سبب سلب احترام و اعتماد كاركنان زير مجموعه آنها خواهدشد. براي برخورد مؤثر با مديران ذره بيني بايد نياز و خواسته‌هايشان را تشخيص و قبل از تقاضاي وي در اختيارش قرار دهيد، هنر ارتباطات را ياد بگيريد، به او نشان دهيد كه كارها و پروژه‌ها برايتان اهميت دارد، انتظارات و خواسته‌هاي خود را به‌طور شفاف با او در ميان بگذاريد و در نهايت با قوانين و مقررات سازماني آشنا باشيد و آنها را به كار گيريد، زيرا مديران‌ريز بين از اجراي دقيق مقررات و دستورالعمل‌ها لذت مي‌برند. ‏
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code