موضوعات
چهارمحال بختياری

نابودی پوشش جنگلی زاگرس مرکزی در آتش سهل‌انگاری

نویسنده:
غفلت گردشگران و رها کردن هیزم‌های نیم‌سوز در جنگل باعث شعله‌ور شدن ناگهانی آتش در مهم‌ترین عرصه گیاهی و جنگلی کشور شد.
1395/05/05
vcvfffff.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code