موضوعات
چهارمحال بختياری

مجوز جدید برای مؤسسه‌های قرآنی

نویسنده:
رئیس اداره امور قرآنی چهارمحال وبختیاری ازتلاش دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور موسسه‌های قرآنی، برای آغاز رسیدگی به تقاضاهای جدید در زمینه صدورمجوزاز ابتدای ماه رمضان خبرداد...
1395/03/12
رئیس اداره امور قرآنی چهارمحال وبختیاری ازتلاش دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور موسسه‌های قرآنی، برای آغاز رسیدگی به تقاضاهای جدید در زمینه صدورمجوزاز ابتدای ماه رمضان خبرداد. مهدی پرتوی درگفت وگو با همشهری افزود: تصمیم گرفتیم با تکمیل آیین‌نامه‌های مورد نیاز تا چند روز آینده مشکلات رفع و سامانه آماده شود تا متقاضیانی که پشت درمانده‌اند، ثبت نام شوند و مجوز فعالیت خود را دریافت کنند. وی ادامه داد: درفازدوم نیزبه تغییراتی درموسسه‌های قرآنی پرداخته می‌شود؛ برخی از این موسسه‌ها تغییراتی درهیأت مدیره دارند یا دوره آنها تمام شده است که این موسسه‌ها در فاز دوم مورد توجه قرار می‌گیرند و درفازسوم نیزموسسه‌هایی که درگذشته مجوزگرفته‌اند، باید اقدام به دریافت مجوزبا شرایط جدید کنند که البته این نیاز فوری ما نیست و در فاز سوم مورد توجه خواهد بود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code