موضوعات
چهارمحال بختياری

خطر بيابان‌زايی در منطقه زاگرس

بلوط ايرانی رو به زوال است

نویسنده:
مديرپروژه بين‌المللي حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي ازخطر زوال‌گونه‌هاي مرتعي وبلوط ايراني ويژه منطقه زاگرس خبرداد.
1393/02/01
شيرين ابوالقاسمي درگفت‌وگوبا ايرنا درمورد بحران از بین رفتن بلوط درزاگرس مياني افزود: آفت درختان جنگلي زاگرس ازعنوان يك پديده گذشته است و اكنون به مرحله زوال‌گونه‌هاي جنگلي اين منطقه رسيده است. 
وي تصريح كرد: زوال‌گونه‌هاي جنگلي درجهان دربازه زماني طولاني مدت صورت مي‌گيرد اما در زاگرس، اين نابودي و زوال‌گونه‌هاي مرتعي و جنگلي به‌ويژه بلوط ايراني با سرعت بيشتري اتفاق افتاده است.  ابوالقاسمي تأكيد كرد: اگر اين روند پيش برود و زوال‌گونه‌هاي مرتعي و بلوط زاگرس كنترل نشود، پديده بيابان‌زايي در اين منطقه از كشور رخ خواهد داد. 
وي گفت: سازمان ملل متحد نسبت به زوال‌گونه‌هاي مرتعي وجنگلي زاگرس حساس شده است وبايد در يك طرح ملي با همكاري همه دستگاه‌هاي اجرايي از اين زوال جلوگيري كرد. 
به گفته ابوالقاسمي، درشوراي عالي حفاظت محيط‌زيست درارديبهشت بحث مراتع و‌گونه‌هاي جنگلي زاگرس مورد ارزيابي قرارخواهد گرفت. 
مدير پروژه حفاظت از تنوع زيستي زاگرس درباره‌گونه‌هاي بومي جانوري(اندميك) غرب ايران نيز گفت: مطالعات پايه سال90 در زمينه شناسايي‌گونه‌هاي جانوري نشان داده كه 196گونه پستانداردركشوروجود دارد كه حدود 93‌گونه درزاگرس زيست مي‌كنند و براي حفظ وصيانت ازاين‌گونه‌ها بايد همه دستگاه‌هاي متولي همكاري لازم را داشته باشند. 
مدير طرح ملي حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي گفت: رشته‌كوه زاگرس مركزي از تنوع زيستي باارزشي درجهان برخورداراست و شرايط اقليمي و توپوگرافي مناسب آن، به تنوع عظيم اكوسيستمي و زيستگاهي براي طيف وسيعي ازگونه‌ها منجر شده است.  به گفته وي دردهه‌هاي اخير به دليل تغييرات جمعيتي وتغييرنظام‌هاي اجتماعي واقتصادي و زوال مديريت سنتي والگوهاي كاربري زمين، تنوع زيستي رو به كاهش نهاده و اكنون در معرض نابودي است. 
ابوالقاسمي افزود: طرح حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي، با هدف حفاظت ازمحدوده 5/2 ميليون هكتاري زاگرس مركزي از طريق هم سوكردن حفاظت ازتنوع زيستي و بهره‌برداري پايدار با فعاليت‌هاي بخش‌هاي كشاورزي، جنگلداري، مراتع، آب و گردشگري ايجاد شده است. 
وي گفت: اين پروژه از طريق ارتقاي ظرفيت لازم درسطوح فردي و سازماني از روش‌هاي مبتكرانه براي حفاظت از تنوع زيستي و بهبود معيشت مردم و در نهايت توسعه اقتصادي پايدارمنطقه حمايت مي‌كند.
 
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code