موضوعات
چهارمحال بختياری

در صورت رعايت الگوي مصرف

آب بها در مصارف خانگی چهار محال و بختياری بالا نمي‌رود

نویسنده:
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان چهارمحال و بختياري گفت: تعرفه آب مشتركان روستايي بر مبناي دستورالعمل جديد در صورت رعايت الگوي مصرف آب ‌ـ كه ماهانه 16‌مترمكعب است- افزايش قابل ملاحظه‌اي نخواهد كرد.
1393/01/26

«تورج احمدپور »در تشريح قيمت‌هاي جديد مصارف خانگي آب در پله‌هاي مختلف مصرف گفت: آب بهاي دريافتي از مشتركان روستايي تا 5‌مترمكعب آب به ازاي هر‌مترمكعب آب مصرفي 390 ريال، 5 تا 10‌مترمکعب 580 ريال، 10 تا 15‌مترمکعب 630 ريال، 15 تا 20‌مترمکعب 950 ريال، 20 تا 25‌مترمکعب 1490 ريال، 25 تا 30‌مترمکعب 1720 ريال، ‌30 تا 35‌مترمکعب 2350 ريال، 35 تا 40‌مترمکعب 3240 ريال و زيادتر از 40‌مترمكعب به ازاي هر‌مترمكعب آب مصرفي 5280 ريال صادر خواهد شد كه مشتركان مكلف به پرداخت آن هستند. وي ضمن مقايسه قيمت‌هاي آب بها با فرمول قبلي و جديد افزود: به‌عنوان مثال مصرف تا 5‌مترمكعب آب در گذشته هر‌مترمكعب 322 ريال محاسبه مي‌شد كه در تعرفه جديد كمتر از 70 ريال اضافه شده است. احمد‌پور قيمت آب مصارف مشتركان غيرخانگي را نيز به ازاي هر مترمكعب بر اساس قرارداد منعقده از 1200 ريال تا 9000 ريال اعلام كرد. مديرعامل شركت آبفاي چهارمحال وبختياري در پايان با تأكيد بر پرداخت آب بها به‌صورت دوره‌اي هم زمان باصدور قبوض از مشتركان روستايي درخواست کرد حتي الامكان از معوق شدن مبالغ آب بها جلوگيري کنند تا در دوره‌هاي بعدي با افزايش بدهي آب بها مواجه نشوند.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code