موضوعات
سیاسی

آذربایجان غربی - سفر استانی رئیس جمهور

عکس : سعید نوری
1397/08/29
سفر استانی رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی