موضوعات
اجتماعی

آذربایجان شرقی - بقعه شیخ شهاب الدین اهری

عکس : سعید قاسمی
1397/08/06
آرامگاه شیخ شهاب الدین اهری مربوط به دوره اول صفوی بوده.این بقعه محل خانقاه وآرامگاه شیخ شهاب الدین اهری که دارای خانقاه،مسجد،ایوان، مناره ها وچندین غرفه می باشد.این بقعه درسال 1374 به موزه ادب وعرفان تبدیل شده بود وتنها موزه عرفان درایران بود.ساخت این بقعه به احتمال زیاد درروزگارشاه عباس اول بوده اما با این وجود آثاری از دوره ایلخانی نیز درآن دیده می شود.مسجد این بقعه که درضلع شرقی صحن ساخته شده است،دارای گچبریها وتزیینات نقاشی است دورتادورایوان این مسجد پراز دستخط ها می باشد.دستنوشته هایی از شیخ بهایی،شاه عباس سوم وابوالقاسم نباتی نیزدرمیان این خط هاموجود است.درزلزله 1391 بخشهایی از این آرامگاه دچارآسیب شد واین بهانه ای شد که کلیه اجناس موزه جمع آوری وبه استان آذربایجان شرقی منتقل شود ولی ازآن سال به بعدهیچ اقدامی به جهت بازگشت این اجناس به موزه صورت نگرفت.آقای آبدارمدیرکل میراث فرهنگی استان چندین بارنسبت به بازگشایی این موزه قول مساعدت داده بود ولی تا به امروز هیچ کدامش عملی نشد این موزه درایام نوروز که پذیرای جمع کثیری از میهمانان وگردشگران داخلی وخارجی بود همچنان بسته است واز بی مهری میراث فرهنگی وگردشگری وصنایع دستی برای بازگشایی موزه ادب وعرفان رنج می برد وعزم جدی برای بازگشایی مجدد دیده نمی شود.